استخدام کارگر ساده جهت کار نمایشگاه مبلمان در قزوینبه یک نفر کارگر ساده جهت کار نمایشگاه مبلمان در قزوین نیازمندیم. تماس ۹ الی ۱۱ صبح داوطلبان واجد شرایط