قطعی سامانه های الکترونیک بانک ملت در بامداد روز جمعهبه گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »به دلیل انجام عملیات بهینه سازی و به روزرسانی زیرساخت های بانکی، سامانه