سلاخی حیوانات در کانال های شرط بندیسگی که هر روز کتک می خورد و مجبور است بارهای سنگین را جا به جا کند؛ خروسی که روی صفحه آهنی