سهم 79درصدی فعالیت های انتخاباتی در تلگرامسردار هادیانفر از فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی و سهم بالایی این شبکه ها در این دوره از انتخابات خبر داد. سهم