آینانیوز- حامد عطائی؛ 1-قرار بود تکنولوژی در خدمت انسان باشد. وسائل ارتباط جمعی را ساختند تا دلهای مردمان به هم نزدیک بشود. تلفن که اختراع شد تا وارد