معاون اقتصادی استانداری اصفهان: مسئولیتی در برابر قیمت برنج ایرانی نداریم اصفهان-معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مسئولیتی برای کنترل قیمت برنج ایرانی نداریم؛ مردم می توانند