خطر شبکه های اجتماعی تلگرام به مراتب بیشتر از اینترنت است/ پیشگیری از طریق آموزش در مدارس باید آغاز شودانتخاب درست و مناسب استفاده از رسانه و نوع