شبکه های اجتماعی ایرانی جای تلگرام را می گیرند؟آمارها گویای آن است که در ایران بیش از ۲۵ میلیون کاربر تلفن هوشمند وجود دارد اما اغلب این افراد