تلگراف بار دیگر فیلتر شدهفته قبل بود که سرویس تلگراف ـ وابسته به تلگرام ـ برای ساعاتی فیلتر شد اما پس از گذشت مدتی کوتاه و همزمان با