عامل نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه یک کاندیدا در پارس آباد دستگیر شدعامل انتشار اکاذیب در فضای مجازی و تلگرام که به قصد تشویش اذهان عمومی علیه