استخدام شرکت خدمات رایانه ای جامع بازارمتن آگهی: به تعدادی همکاری خانم با مدرک تحصیلی حداقل کاردانی جهت پشتیبانی نرم افزار حسابداری و رایانه از طریق تلفن با