حضور رئیس شورای شهر تهران در محل ساخت مرکز نمایش‌های آیینی، ابهامات پیرامون این پروژه 14ساله را یادآوری کرد   تئاتر فهیمه پناه‌آذر _ روزنامه‌نگار اوایل دهه80 کلنگ ساخت