صاحب فیش ۵۲۰میلیونی از کشور خارج شد !یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، هم اکنون از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)