اتاق فکر و فرماندهی اصلاح طلبان منطقی و با برنامه عمل کرد و از همه ظرفیت های تبلیغی مانند روزنامه ها، سایت های خبری و شبکه های اجتماعی