وکیل طبری: موکلم تنها از ویلای بابلسر بازدید کرد! ادامه جلسات رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر در این پرونده امروز هم به ریاست قاضی