طرح نهایی لباس ورزشکاران ایرانی در المپیکطرح نهایی و تایید شده لباس کاروان المپیک ایران منتشر شد. کامران بختیاری طراح لباس ورزشکاران ایرانی در المپیک با انتشار تصویر زیر