پایان موسسات غیرمجاز/ بدهی موسسات متناسب با نقدشوندگی دارایی ها تسویه می شودرییس بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در صفحه تلگرام خود پایان کار موسسات مالی غیر مجاز