فعالیت های ضد دین تلگرام و شبکه های اجتماعی به حد بحران رسیده استآیت ا… علم الهدی دردیداربا وزیر ارتباطات با اشاره به این که وضعیت تلگرام و شبکه