رفع فیلتر تلگرام برمبنای تصمیمات شورای عالی امنیت ملیعضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفت: فیلتر تلگرام توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شده و رفع فیلترینگ آن