مؤسس تلگرام بار دیگر به سازندگان «گروه های تلگرامی» وعده دادمدیر عامل تلگرام بار دیگر وعده اضافه شدن امکانی که اجازه ترک گروه به سازندگان آن بدون حذف