روزنامه ایران با مرد32ساله ای که از طریق شبکه تلگرام قلدری می کرد و خود را شاه مازندران نامیده، مصاحبه کرده است. خودت را معرفی کن؟ محمود هستم