“قوانین احمقانه ای هم وجود داشت؛ البته می توان با کمک از نیروهای فاسد این قوانین را دور زد که اصولا کار زیاد جالبی نیست. اما وقتی قوانین