رنج های مولا و دردهای ماسید حسن هاشمی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یادداشتی با عنوان « رنج های مولا و دردهای ما » در کانال