رونمایی از خدمتی متفاوت در بانک آینده؛ سامانه تلگرام مشتریانتاپ خبر۲۴: بانک آینده؛ با رونمایی از “سامانه تلگرام مشتریان”، امکان بهره گیری از خدمات بانکی از طریق این