متن خوانی ارسطودرس گفتارهای متن خوانی ارسطو برگزار می شود. به گزارش باشگاه اندیشه، خانه اخلاق پژوهان جوان درس گفتاری را به متن خوانی ارسطو اختصاص می دهد.