مخالفت روحانی با دولتی شدن اصنافمحسن جلال پور از مخالفت رئیس جمهور با دولتی شدن بخش خصوصی و اصناف خبر داد. به گزارش اقتصادنیوز، محسن جلال پور، رئیس