استخدام کارشناس کنترل مدارک و طبقه بندی اطلاعات در تهرانشرکت ساختمانی صورت و معنا، در غرب تهران در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف