توضیح مدیرعامل زیرساخت درباره توییت تلگراممدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: آنچه برداشت بنده از توییت مدیر تلگرام بود تکذیب اظهارات آقای واعظی نبود بلکه توضیح و تصحیح برخی