وزارت ارتباطات،فعالیت مردم بر روی تلگرام را موفقیت می داند؟وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر