نقص فنی کمباین یک مزرعه را آتش زد+عکسرکنا: چهار هکتار از مزارع شهرستان چرداول به وسیله نقص فنی یک کمباین آتش گرفت. روز گذشته چهار هکتار از اراضی