فقط در ایران صورت گرفت مسدودسازی ۵٠کانال غیراخلاقی تلگراممسئولان تلگرام در راستای سالم سازی این شبکه اجتماعی، به تازگی از ادامه فعالیت کانال هایی که به نشر محتویات