انتشار اطلاعات خصوصی ۲۰ میلیون مشترک ایرانسل بر روی تلگرامبراساس بررسی های انجام شده یک ربات تلگرامی که چند هفته ای است فعالیت خود را آغاز کرده، به