استخدام منشی در یک موسسه آموزشی معتبرموسسه آموزشی فعال در زمینه معماری در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجدشرایط در تهران در ردیف های شغلی زیر دعوت