مهاجرت از شبکه های اجتماعی به پیام رسان هامطالعات نشان می دهد مردم از فیس بوک و اینستاگرام خسته شده و به اپلیکیشن های خصوصی تر روی آورده