نباید اطلاعات ۲۰ میلیون کاربر ایرانی در خارج ذخیره شودوزیر ارتباطات با بیان اینکه باید دو، سه شبکه اجتماعی بومی داشته باشیم، گفت: باید برای داشتن “تلگرام بومی”