برخورد کامیون حمل زنبور با طاق نصرت در جندق/ نصاویربه گزارش صاحب نیور به نقل از سفیرخور صبح امروز بر اثر برخورد یک کامیون حمل زنبور عسل با