داشتن چند حساب متفاوت تلگرام روی وسیله، کاربردهای متعددی دارد؛ مثلا برخی افراد (خصوصا افرادی که یک تجارت بر مبنای تلگرام دارند) مایل هستند که چند حساب خود