عکس نوشتنازنین متین نیا| همسایه ها، دل خوشی از ما ندارند. فکر می کنند که اهالی این ساختمان پنج طبقه انتهای کوچه بن بست به جز مزاحمت و