ستاد کل نیروهای مسلح کانالی در تلگرام نداردستاد کل نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: ستاد کل نیروهای مسلح در تلگرام هیچ کانالی ندارد. ستاد کل