استخدام نیرو جهت انجام امور دفتری در شهر کرمانبه یک نیروی خانم جهت امور دفتری با حقوق ۴۵۰ تومان در شهر کرمان نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با