استخدام تعدادی نیرو جهت همکاری در یک شرکتکارشناس حقوق، متصدی رایانه، کارشناس روابط عمومی، راننده – شیراز داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.