پیام رسان های داخلی ظرفیت کل ایران را ندارد چه برسه به جهانیک کارشناس، تلگرام را پیام رسانی با قابلیت های زیاد دانست که شاید از رقبای خود