سپرده های یک موسسه دست دلالان افتاد +سندمدتی است که سپرده های یکی از موسسات غیرمجاز در حال ساماندهی در یکی از فروشگاه های اینترنتی مورد معامله قرار