طنز:هنگام کودتاایرانی ها درساحل ترکیه بودند!ما از کودتا در ترکیه می آموزیم که تبحر خاصی در خبرسازی داریم و می توانیم طوری در تلگرام خبر بزنیم که حتا