پیام رسان ها تا یک سال دیگر سرورهای را به داخل بیاورندشورای عالی فضای مجازی تصویب کرد که شبکه های پیام رسان فعال در کشور ظرف یک سال