فقط حرفه ای هاتخصص های آگهی استخدام کارمند اداری محل آگهی استخدام تهران یک مرکز علمی آموزشی دانش بنیان درمحدوده جردن که درزمینه اختراعات آموزشی وبهبود مطالعه فعالیت