آیا واقعا مردم از فیلتر شدن تلگرام راضی اند؟پاسخ مردم به گزارشگر این ویدیو زمین تا آسمان با جواب هایی که در گزارش صداوسیما پخش شد متقاوت است