در جست وجوی جایگزینی برای تلگرامدر حال حاضر بیشترین استفاده مردم از فضای مجازی، از طریق پیام رسان هاست و در شرایطی که پیام رسان بومی پاسخ گوی