نظری اخلاقی و روان شناسانه به نهج البلاغهعباس نصیرپور با رویکردی اخلاقی، روان شناختی نگاهی اجمالی به نهج البلاغه خواهد کرد. به گزارش باشگاه اندیشه، شورای فرهنگی هدایت