دختر: پارسا مرا به پارتی برد مورد آزار و اذیت قرار داد و از من فیلم گرفتوقتی با خوشحالی گوشی تلفن هوشمند خرید و تلگرام را روی آن